• Movie : Jaga Vegali Antyatra
  • Produced By : Dr Nitin Toshniwal
  • Written & Directed by : Amol Lahande
  • StarCast : Bhau Kadam, Suprit Kadam, Shivani Bhosale, Vishal Gore, Vinamra Bhabal, Omkar Purohit, Madhav Abhyankar, Rajan Bhise, Suhas Paranjape