Trailer of Upcoming Marathi Movie Party.
Produced By : Jitendra Chiwelkar, Jamashp Bapuna and Amit Pankaj Parikh
Director By : Sachin Darekar
Star Cast : Suvrat Laxman Joshi, Akshay Tanksale, Prajakta Mali, Stavn Shinde, Rohit Haldikar, Manjiri Pupala